Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia oochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:


1. Administratorem  przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży  Pożarnej, z siedzibą w Kozienicach, ul. Nowy Świat 3.

2. W Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.

3. Pani(a) dane osobowe są  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO – w związku zobsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczychw celu ochrony życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub  innym miejscowym zagrożeniem. Administrator przetwarza dane osobowe osoby  zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec  których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

4. Odbiorcą Pani(a) danych  osobowych są jednostki PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

5. Pani(a) dane osobowe nie  będą  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani(a) dane osobowe będą  przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Posiada Pani(-) prawo  żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo doprzenoszenia  danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani(-) prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych  Osobowych (00-193 Warszawa, Stawki 2, tel. 22531 03 00, fax. 2253103 01,
e-mail:kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani (-),że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią(a)  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie  podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl